نام مسجد : بقيه الله عج        
کد مسجد : 21        
تاریخ : 1395/3/5        
استان : هرمزگان        
شهرستان :        
بخش :        
شهر/روستا : بيمارستان سردشت        
فاصله تا مركز شهرستان :        
جمعيت :        
مجري : مهندس شهرام محسني        
كد تهران : 358        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : 104.16